C C C C A+ A A- X

Стажант-юристи

О К Р Ъ Ж Е Н    С Ъ Д – М О Н Т А Н А

З А П О В Е Д

№ 42

Монтана, 12.02.2020 г.

                           

ОТНОСНО: Ред за провеждане на стажа на стажант-юристите в ОС- Монтана

С цел създаване на организация за провеждане на стажа на стажант-юристите и тяхната оптимална подготовка във връзка с изпълнение разпоредбите на глава ХIV от ЗСВ, Наредба № 1 от 01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност (издадена от министъра на правосъдието, oбн., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.), както и на основание чл. 86 ал. 1 т. 3 от ЗСВ,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Определям следните правила и ред за провеждане стажа на стажант-юристите в Окръжен съд – Монтана:

 

 1. Приемането на стажант-юристи на стаж в Окръжния съд се извършва след получаване в съда на заповед по чл. 297 ал. 1 ЗСВ на Министъра на правосъдието за разпределяне в ОС - Монтана.

 

 1. Разпределените с такава заповед стажант-юристи се приемат за постъпване на стаж в ОС - Монтана от съдебния администратор и/или от друго длъжностно лице, определено от административния ръководител на съда, всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа. При постъпването си всеки стажант-юрист представя в три екземпляра проект за индивидуален календарен план за провеждане на основния стаж  по т. 5 А) от настоящата заповед, считано от деня на встъпване. Планът отразява провеждането на стажа по време и органи съобразно чл. 297 ал. 2 от ЗСВ, чл. 7, ал. 1 от Наредба № 1 от 01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност и т. 5 от настоящата заповед. Планът се подписва от стажант – юриста и съдията – наставник, като се утвърждава от Председателя на ОС - Монтана. Един екземпляр от индивидуалния план се прилага към личното досие на стажант-юриста, вторият екземпляр се предоставя на стажант-юриста, а третият се изпраща на МП при подаване на заявлението за допускане до изпит.

 

 1. Постъпването и началото на основния стаж по чл. 297, ал. 2, т. 1 от ЗСВ се удостоверяват със съставянето на акт за встъпване, като стажант. Актът се подписва от председателя на съда, съдебния администратор и стажант-юриста и се съставя в три екземпляра – един за личното досие, един за стажанта и един за изпращане на МП при подаване на заявление за допускане до изпит за придобиване на юридическа правоспособност.

В деня на постъпването на стажант-юриста се издава стажантска книжка по образец, утвърден от Министъра на правосъдието със Заповед № СД-03-15/16.01.2020г.

При приключването на основния стаж по чл. 297, ал. 2, т. 1 от  ЗСВ съдебният администратор или определено от председателя длъжностно лице съставя акт за напускане, като в него се отразява датата на съставянето му, както и деня, в който е изтекъл срока на стажа. Актът се съставя в три екземпляра – един за личното досие, един за стажанта и един за МП, и се подписва от Председателя на ОС - Монтана, от стажант-юриста и от съдебния администратор на съда.

 

 1. На всеки постъпил за основен стаж по чл. 297, ал. 2, т. 1 от ЗСВ стажант-юрист председателят на съда определя съдия-наставник  от състава на съдиите в Окръжен съд - Монтана при равномерно разпределение по списъка им като се следва азбучния ред на първите им имена. При определянето на наставник се вземат предвид и евентуални дългосрочни отсъствия на съответните съдии.

Съдията-наставник:

-    подпомага подготовката на стажант-юриста;

-    организира и контролира провеждането на стажа;

-    възлага на стажант-юриста изготвянето на проекти за съдебни актове;

-    консултира при необходимост стажанта.

 

 1. Стажът за придобиване на юридическа правоспособност се провежда на два етапа: основен и професионален:

 

А) Основният стаж е с продължителност два месеца и се разпределя по следния начин:

 1. в районен съд – две седмици;
 2. в окръжен съд – една седмица;
 3. в административен съд – две седмици;
 4. в окръжна прокуратура – една седмица;
 5. в окръжен следствен отдел – една седмица;
 6. в районна прокуратура – една седмица,

в поредност, уточнена в индивидуалния календарен план на стажант-юриста.

 

Б) Професионалният стаж е с продължителност 4 месеца. Той се провежда в районен съд по постоянния адрес на стажант-юриста или при предварително избран от стажанта наставник, който е дал съгласие по чл. 296, т. 6 от ЗСВ.

 

 1. Стажант-юристи, които не са избрали наставник по чл. 297, ал. 5 от ЗСВ за провеждане на професионалния стаж извън органите на съдебната власт, се разпределят от председателя на Окръжен съд - Монтана за провеждане на професионалния си стаж в Районен съд от съдебния окръг според постоянния им адрес. По изключение, когато важни обстоятелства налагат това, стажант-юристът може да бъде разпределен и в друг Районен съд от съдебния окръг.

Организацията на професионалния стаж в районните съдилища в съдебния окръг се определя от председателите им.

Професионалният стаж се провежда по отделен индивидуален план, одобрен от наставника, съгласно чл. 18 от Наредба № 1 от 01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност.

 

 1. По време на основния стаж в Окръжен съд - Монтана стажант-юристите се запознават с основните функции, задълженията и с организацията на дейността на съда, с образуването и движението на второинстанционните дела и изготвянето на съдебни актове. Стажант-юристите посещават съдебни заседания по граждански и наказателни дела и при възлагане от наставника изготвят проекти за съдебни актове.

 

 1. Заверка в стажантските книжки за проведен стаж в Окръжен съд – Монтана извършват съдиите-наставници, като се полага и печатът на съда.

 

 1. При приключване на стажа за придобиване на правоспособност стажант-юристите подават заявление до Министъра на правосъдието чрез Председателя на Окръжен съд - Монтана за допускане до изпит за придобиване на юридическа правоспособност. Към заявлението се прилага заверена стажантска книжка и подписан от наставника по чл. 297, ал. 5 от Закона за съдебната власт индивидуален план за провеждане на професионалния стаж, както и съответните екземпляри от акта за встъпване и акта за напускане на основния стаж на стажанта в ОС – Монтана.

 

 1. За всеки стажант-юрист съдебният администратор или друго определено лице от административния ръководител води лично досие, съдържащо минимум следните документи:

- заповедта на Министъра на правосъдието по чл. 297 ал. 1 ЗСВ;

- акта за встъпване на основния стаж по чл. 297, ал. 2, т. 1 от ЗСВ;

- индивидуалния план за провеждане на основния стаж по чл. 297, ал. 2, т. 1 от ЗСВ ;

- акта за напускане на основния стаж по чл. 297, ал. 2, т. 1 от ЗСВ;

- копие от заявлението на стажант-юриста до Министъра на правосъдието за допускане до изпит за юридическа правоспособност;

- екземпляр от придружителното писмо, с което на Министъра на правосъдието е изпратено заявлението на стажант–юриста за допускане до изпит за придобиване на юридическа правоспособност.

 

 1. Допълнителният двумесечен стаж по чл. 300, ал. 3 от ЗСВ се провежда по утвърдения в тази заповед ред за основния стаж в сроковете по т.5 А).

 

 1. Изпълнението на заповедта възлагам на заместник-председателя на съда, на съдиите, определени за наставници и на съдебния администратор.

 

Препис да се връчи на заместник-председателя, съдебния администратор и на съдиите в ОС - Монтана.

Заповедта да се публикува и на Интернет-страницата на Окръжен съд - Монтана.

 

 1. Препис от заповедта да се изпрати за сведение на административните ръководители на Окръжна прокуратура – Монтана, Районните съдилища в съдебния окръг и Административен съд -Монтана.

 

 1. Настоящата заповед отменя Заповед № 108/26.05.2009 г. на Председателя на Окръжен съд – Монтана относно реда за провеждане на стажа на стажант-юристите в МОС, Заповед № 125/27.04.2011 г. на Председателя на Окръжен съд – Монтана относно реда за провеждане на допълнителен стаж на стажант-юристите в МОС, Заповед № 363/01.12.2009 г. на Председателя на Окръжен съд – Монтана, както и Заповед № 235/19.07.2013 г. на Председателя на Окръжен съд – Монтана.

 

 

 

 

 

 

И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ                        

НА ОС – МОНТАНА:                  /П/                               

 

/МИЛЕНА БРАНКОВА/

 

Текста на МОС Заповед 42-12022020 в pdf

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация