C C C C A+ A A- X

Архив

ДО ВЕЩИТЕ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ СЪС СЪДИЛИЩАТА В СЪДЕБЕН ОКРЪГ-МОНТАНА

5 февруари 2016

Министерство на правосъдието предоставя анкета за оценка на актуалното състояние на качеството на съдебните експертизи, засягащи провеждането им и очертаването на необходимите промени в уредбата, регулираща дейността на вещите лица. http://survey.phls.uni-sofia.bg/index.php/237511/lang-bg Анкетата е подготвена от екип социолози от катедрата по социология на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е публикувана на интернет платформа и и е достъпна по електронен път до 19 февруари 2016 г. Каним всички желаещи вещи лица да попълнят анкетата, публикувана в интернет: http://survey.phls.uni-sofia.bg/index.php/237511/lang-bg Проучването е напълно анонимно, като получените от него данни ще бъдат използвани единствено в съвкупен и обобщен вид. Екипът, реализиращ проучването, получава достъп единствено към статистиката на отговорите, но не и към лични данни на участниците. Предварително Ви благодарим за ангажираността и съдействието! Към анкетата: http://survey.phls.uni-sofia.bg/index.php/237511/lang-bg

15 април 2015 ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

30 март 2015

На посочената дата каним всички желаещи да се запознаят с работата на съда, като посетят Съдебна палата – Монтана на ул. „Васил Левски” № 24. Всички граждани ще имат свободен достъп до службите „Деловодство”, „Фирмено отделение”, „Архив” и до съдебните зали № 3, 4 и 5 на окръжния съд. Желаещите имат възможност да присъстват на граждански или наказателен процес с участието на представители на Окръжна прокуратура – Монтана, адвокати, вещи лица. Достъпен за посещение ще бъде и Информационния център на съда, като гражданите могат да се запознаят с възможностите за получаване на информация и услуги от него. Ако имате въпроси, свързани с работата на Окръжен съд – Монтана, можете да ги изпратите предварително на e-mail: mail@court-montana.com. Надяваме се с предвидената инициатива да се информират гражданите за работата на съда, както и да се повиши доверието на обществеността в работата на съдебната система. Ръководството на Окръжен съд - Монтана

15 април 2015 ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

30 март 2015

На 15 април 2015 г. Окръжен съд – Монтана организира ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ. На посочената дата каним всички желаещи да се запознаят с работата на съда, като посетят Съдебна палата – Монтана на ул. „Васил Левски” № 24. Всички граждани ще имат свободен достъп до службите „Деловодство”, „Фирмено отделение”, „Архив” и до съдебните зали № 3, 4 и 5 на окръжния съд. Желаещите имат възможност да присъстват на граждански или наказателен процес с участието на представители на Окръжна прокуратура – Монтана, адвокати, вещи лица. Достъпен за посещение ще бъде и Информационния център на съда, като гражданите могат да се запознаят с възможностите за получаване на информация и услуги от него. Ако имате въпроси, свързани с работата на Окръжен съд – Монтана, можете да ги изпратите предварително на e-mail: mail@court-montana.com. Надяваме се с предвидената инициатива да се информират гражданите за работата на съда, както и да се повиши доверието на обществеността в работата на съдебната система. Ръководството на Окръжен съд - Монтана

ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ЗА РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА

17 септември 2014

ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА В изпълнение разпоредбите на Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от Министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г. ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ЗА РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА ИЗИСКВАНИЯ: За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания: 1. завършило е професионално образование и притежава съответните специални научни знания в областта на определен вид съдебна експертиза съобразно приложение № 1; 2. има най-малко 5 години стаж по специалността; 3. не е осъждано за престъпление от общ характер; 4. не е лишено от право да упражнява професия или дейност; 5. не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт; 6. има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – предложение и заявление с приложени документи: Предложения за включване на специалисти в списъците на вещи лица правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти. Предложение за включване могат да правят лично и кандидатите за вещи лица. Предложенията за включване в списъците се правят до председателя на съответния окръжен или административен съд. Лицето, което кандидатства за вещо лице, подава до Председателя на Окръжен съд - Монтана заявление за вписването в списъка на вещите лица на хартиен и електронен носител. Кандидатите представят към заявлението следните документи: 1. лична карта - копие; 2. диплом за завършено професионално образование - нотариално заверено копие; 3. свидетелство за съдимост; 4. декларация - съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица; 5. документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии - доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години; 6. декларация, че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност; 7. разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин; 8. удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация (ако разполага с такова); 9. декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт. В предложенията се вписват трите имена на специалиста, домашният му адрес, телефон за връзка и данни за неговото образование, специалност, месторабота, заеманата длъжност, продължителността на трудовия му стаж, стажът му като вещо лице и допълнителната квалификация, както и видът съдебна експертиза, за която кандидатства съобразно приложение № 1. Обстоятелствата се удостоверяват със съответните документи, които се прилагат към предложението. Копията на приложените документи, за които не се изисква нотариална заверка, се заверяват собственоръчно от кандидатите за вещи лица, че са верни с оригинала. Документите се подават в срок до 30.09.2014 г. в Съдебна палата – Монтана, Информационен център на Окръжен съд – Монтана всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. Телефон за информация: 096/ 395 131. Приложение № 1 Съдебни експертизи по класове и видове 1. Клас "Криминалистични експертизи" Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства 1.2. Трасологични експертизи 1.3. Съдебно-балистични експертизи 1.4. Биометрични криминалистични експертизи 2. Клас "Съдебномедицински експертизи" Видове: 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход 2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве 3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние" Видове: 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза 3.2. Съдебно-психологична експертиза 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи" Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза 4.3. Съдебно-стокова експертиза 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи" Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза 5.2. Съдебна автотехническа експертиза 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза 6. Клас "Съдебно-биологични експертизи" Видове: 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза 6.4. Съдебно-ентомологична експертиза 7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия" Видове: 7.1. Съдебно-химическа експертиза 7.2. Съдебно-физическа експертиза 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза 8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи" Видове: 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза 8.2. Съдебно-агротехническа експертиза 9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи" 10. Клас "Други съдебни експертизи"

ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ЗА РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА

17 септември 2014

ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА В изпълнение разпоредбите на Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от Министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г. ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ЗА РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА ИЗИСКВАНИЯ: За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания: 1. завършило е професионално образование и притежава съответните специални научни знания в областта на определен вид съдебна експертиза съобразно приложение № 1; 2. има най-малко 5 години стаж по специалността; 3. не е осъждано за престъпление от общ характер; 4. не е лишено от право да упражнява професия или дейност; 5. не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт; 6. има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – предложение и заявление с приложени документи: Предложения за включване на специалисти в списъците на вещи лица правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти. Предложение за включване могат да правят лично и кандидатите за вещи лица. Предложенията за включване в списъците се правят до председателя на съответния окръжен или административен съд. Лицето, което кандидатства за вещо лице, подава до Председателя на Окръжен съд - Монтана заявление за вписването в списъка на вещите лица на хартиен и електронен носител. Кандидатите представят към заявлението следните документи: 1. лична карта - копие; 2. диплом за завършено професионално образование - нотариално заверено копие; 3. свидетелство за съдимост; 4. декларация - съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица; 5. документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии - доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години; 6. декларация, че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност; 7. разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин; 8. удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация (ако разполага с такова); 9. декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт. В предложенията се вписват трите имена на специалиста, домашният му адрес, телефон за връзка и данни за неговото образование, специалност, месторабота, заеманата длъжност, продължителността на трудовия му стаж, стажът му като вещо лице и допълнителната квалификация, както и видът съдебна експертиза, за която кандидатства съобразно приложение № 1. Обстоятелствата се удостоверяват със съответните документи, които се прилагат към предложението. Копията на приложените документи, за които не се изисква нотариална заверка, се заверяват собственоръчно от кандидатите за вещи лица, че са верни с оригинала. Документите се подават в срок до 30.09.2014 г. в Съдебна палата – Монтана, Информационен център на Окръжен съд – Монтана всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. Телефон за информация: 096/ 395 131. Приложение № 1 Съдебни експертизи по класове и видове 1. Клас "Криминалистични експертизи" Видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства 1.2. Трасологични експертизи 1.3. Съдебно-балистични експертизи 1.4. Биометрични криминалистични експертизи 2. Клас "Съдебномедицински експертизи" Видове: 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход 2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве 3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние" Видове: 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза 3.2. Съдебно-психологична експертиза 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни 4. Клас "Съдебно-икономически експертизи" Видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза 4.3. Съдебно-стокова експертиза 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи" Видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза 5.2. Съдебна автотехническа експертиза 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза 5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза 6. Клас "Съдебно-биологични експертизи" Видове: 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза 6.4. Съдебно-ентомологична експертиза 7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия" Видове: 7.1. Съдебно-химическа експертиза 7.2. Съдебно-физическа експертиза 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза 8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи" Видове: 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза 8.2. Съдебно-агротехническа експертиза 9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи" 10. Клас "Други съдебни експертизи"

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ ЗА РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА

17 септември 2014

ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА В изпълнение разпоредбите на Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 43 от 23.05.2014 г. ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ ЗА РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА ИЗИСКВАНИЯ: Съдебният преводач трябва да отговаря на следните условия: 1. да има ниво по съответния чужд език С1 или С2 съгласно Общата Европейска езикова рамка; 2. да не е осъждан за престъпление от общ характер; 3. да не е лишен от право да упражнява професия или дейност; 4. да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт; 5. да има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако е чужд гражданин. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – предложение и заявление с приложени документи: ŸПредложения за включване на специалисти в списъците на съдебни преводачи могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти. ŸПредложения за включване на специалисти в списъците на съдебни преводачи могат да се правят и лично от кандидатите. ŸПредложенията за включване в списъците се правят до председателя на съответния окръжен или административен съд. Лицето, което кандидатства за съдебен преводач, подава до Председателя на Окръжен съд- Монтана заявление за вписването в списъка на съдебните преводачи на хартиен и електронен носител. Кандидатите представят към заявлението следните документи:: 1. лична карта - копие; 2. сертификат за ниво по съответния чужд език С1 или С2 съгласно Общата Европейска езикова рамка; 3. свидетелство за съдимост; 4. декларация - съгласие на кандидата за вписването му в списъците на съдебни преводачи; 5. документи, свързани със стаж по специалността, ако има такъв: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка или други документи, удостоверяващи стаж по специалността; 6. декларация, че не е поставен под запрещение, не е лишен от право да упражнява професия или дейност; 7. разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин; 8. удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация, ако притежава такова; 9. декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт. В предложенията се вписват трите имена на преводача, домашен адрес, телефон за връзка и данни за неговото образование, специалност, месторабота, заеманата длъжност, продължителността на трудовия му стаж като преводач и допълнителната квалификация, ако има такава. Тези обстоятелства се удостоверяват със съответните документи, които се прилагат към предложението. Копията на приложените документи, за които не се изисква нотариална заверка, се заверяват собственоръчно от кандидатите за съдебни преводачи, че са верни с оригинала. Документите се подават в срок до 30.09.2014 г. в Съдебна палата – Монтана, Информационен център на Окръжен съд – Монтана всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. Телефон за информация: 096/ 395 131.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация